the internet of money review

The Internet of Money bespreking

Laatste update: 10 januari  2022

In dit artikel bespreek ik het boek The Internet of Money en geef er een samenvatting van.

1. Wat is The Internet of Money?

The Internet of Money gaat over de “waarom” van Bitcoin.

Het is een boek geschreven door Andreas M. Antonopoulos, een Britse ondernemer, auteur en gigantische fan van de cryptomunt.

Deze man is al sinds 2012 bezig met het promoten van bitcoin op allerlei conferenties en via andere media.

Hij heeft er zelfs een podcast over, genaamd Let’s Talk Bitcoin.

In totaal heeft hij 6 boeken geschreven, allemaal over cryptocurrency, waarvan The Internet of Money zijn meest bekende is.

Er zijn ook 2 extra volumes over geschreven, toevoegingen aan het origineel.

Die boeken zijn in feite gewoon een reeks essays die gebaseerd zijn op zijn presentaties over de technologie achter Bitcoin en Bitcoin in het algemeen.

In The Internet of Money legt Antonopoulos uit waarom Bitcoin een financiële en technologische evolutie is die veel verder kan gaan dan gewoon digitale munten.

Hij schijnt hiervoor een licht op de implicaties van BTC, zowel op filosofisch, sociaal als historisch vlak.

De titel moet je niet interpreteren als “online geld”, maar “een technologie die voor de financiële sector even revolutionair kan (en zal) zijn als het internet indertijd was”.

2. Samenvatting The Internet of Money

Ik ga dit boek samenvatten aan de hand van een aantal opmerkelijke uitspraken van de auteur, waar ik dan wat uitleg bij geef.

2.1 Wat is Bitcoin?

Saying bitcoin is digital money is like saying the internet is a fancy telephone.

Zeggen dat bitcoin digitaal geld is, is hetzelfde als zeggen dat internet een chique telefoon is.

This particular solution, this invention, is far more important than currency. Currency is just the first app.

Deze specifieke oplossing, deze uitvinding, is veel belangrijker dan valuta. Valuta is slechts de eerste app.

De auteur bedoelt hiermee dat de perceptie van de meeste mensen over Bitcoin op zijn minst onvolledig is. Ja, het is een munteenheid die zeer sterk in waarde is toegenomen, maar met de technologie die erachter schuilt kan je zoveel meer doen.

The invention of bitcoin, the technology that makes it possible, cannot be uninvented. It creates the possibilities for decentralized organization on a scale never before seen on this planet.

De uitvinding van bitcoin, de technologie die het mogelijk maakt, kan niet onopgemerkt blijven. Het creëert de mogelijkheden voor een gedecentraliseerde organisatie op een schaal die nog nooit eerder op deze planeet is gezien.

Cryptographic currencies are going to be a mainstay of our financial future. You cannot un-invent this technology. You cannot turn this omelette back into eggs.

Cryptomunten zullen een steunpilaar worden van onze financiële toekomst. Je kunt deze technologie niet “onuitvinden”. Je kunt deze omelet niet weer in eieren veranderen.

Bitcoin is the internet of money. Currency is only the first application. At its core, bitcoin is a revolutionary technology that will change the world forever.

Bitcoin is het internet van geld. Valuta is slechts de eerste toepassing. In de kern is bitcoin een revolutionaire technologie die de wereld voor altijd zal veranderen.

Of je nu fan bent van Bitcoin, het je geen reet kan schelen, of je het echt met een passie haat, je kan niet ontkennen dat de tandpasta uit de tube is.

Deze technologie bestaat nu, miljoenen mensen zijn ermee bezig, en het is een miljardenindustrie. Die gaat nergens heen.

On bitcoin, you don’t need to ask anyone to invent a new financial instrument, a new payment system, a new service. You can just do it.

Bij Bitcoin hoef je niemand te vragen om toestemming om een nieuw financieel instrument, een nieuw betalingssysteem, een nieuwe dienst uit te vinden. Je kunt het gewoon doen.

Bitcoin creates an environment that is ripe for innovation, because it’s not just a currency; it’s a technology, a network, and a currency.

Bitcoin creëert een omgeving die rijp is voor innovatie, omdat het niet alleen een munteenheid is; het is een technologie, een netwerk en een valuta.

Bitcoin is een tabula rasa voor iedereen, mensen kunnen die technologie gewoon gebruiken om iets anders op te richten, een app of wat dan ook.

Het is peer-to-peer, er is geen centrale autoriteit, dus je moet niemand om toestemming vragen.

2.2 Peer-to-peer geld

Before bitcoin, the previous iteration of money — when money started being issued in exchange for precious metals stored in a vault — what that represented was a form of debt.

Vóór bitcoin vertegenwoordigde de vorige iteratie van geld – toen geld begon te worden uitgegeven in ruil voor edelmetalen die in een kluis waren opgeslagen – een vorm van schuld.

This is a client-server relationship. Because that money only exists as a form of debt in a ledger that you do not control. A ledger that is stored by a server, and you are simply a client. In fact, you have no control over it at all.

Dit is een cliënt-serverrelatie. Omdat dat geld alleen bestaat als een vorm van schuld in een grootboek waar je geen controle over hebt. Een grootboek dat wordt opgeslagen door een server, en je bent gewoon een klant. In feite heb je geen controle erover.

…in a system of debt, one of the two parties is always the slave.

… in een systeem van schulden is een van de twee partijen altijd de slaaf.

Deze uitspraken bevatten een erg belangrijke boodschap, en ik kan je dus aanraden om die een paar keer te lezen tot je het begrijpt.

Indien je ooit het boek The Creature of Jekyll Island hebt gelezen, weet je dat het huidige financiële systeem inderdaad op bewuste schuld berust, en dat dit inflatie tot gevolg heeft.

Inflatie zorgt ervoor dat je geld elk jaar minder en minder waard wordt.

Hierdoor is geld sparen (buiten een noodfonds aanleggen) een zeer slecht idee.

De meeste mensen begrijpen dit echter niet, en natuurlijk komen ze dan later in het leven in de problemen.

Combineer dat eens met een pensioensysteem dat onhoudbaar is op lange termijn, en je hebt een rampzalig toekomstscenario.

De enige manier om dit te vermijden is door ofwel gek rijk te worden, ofwel door een heleboel inkomen-vergarende activa’s op te stellen.

Dit is dus het hele doel van Passief Inkomen, dus ik ben blij dat er in dit boek ook een vermelding over wordt gemaakt.

Enfin, back on topic, cryptocurrency is anders dan fiatgeld want het is niet gebaseerd op schuld.

Je bent niemand iets schuldig, en niemand is jou wat schuldig.

Bezit is 100% van de wet bij Bitcoin, als je de sleutels hebt in je wallets, is het jouw Bitcoin. Punt uit.

2.3 Privacy, identiteit, beveiliging en geld

What bitcoin’s architecture gives us is a new way of organizing the world, exactly the same way that the internet flattened access to communication and made every system that connects to it an equal peer.

Wat de architectuur van Bitcoin ons geeft, is een nieuwe manier om de wereld te organiseren, precies op dezelfde manier waarop het internet de toegang tot communicatie afvlakte en elk systeem dat er verbinding mee maakt een gelijkwaardige peer maakt.

Dit is dus de verklaring van de titel van het boek.

Bitcoin kan voor de financiële wereld betekenen wat het internet voor de communicatiesector was.

En zoals je ongetwijfeld wel beseft, dit lezende via het internet, is dat nogal ingrijpend.

2.4 Innovatoren, verstoorders, misnoegden en Bitcoin

Bitcoin is simply a technology. As a technology, often the first use it finds is in the hands of criminals. The first cars were used as getaway vehicles… Criminals use the most cutting-edge technology because they operate in an environment with very high profit margins and very high risk.

Bitcoin is gewoon een technologie. Als technologie is het eerste gebruik vaak in handen van criminelen. De eerste auto’s werden gebruikt als vluchtvoertuigen … Criminelen gebruiken de meest geavanceerde technologie omdat ze opereren in een omgeving met zeer hoge winstmarges en zeer hoge risico’s.

With bitcoin as a technology, something very exciting is happening. Something is going to shake up our financial and banking system as much as cars shook up the horse industry, as much as oil shook up the whaling industry, as much as electricity shook up the wood stove industry.

Met Bitcoin als technologie is er iets heel spannends aan de hand. Iets zal ons financiële en bancaire systeem opschudden, net zoals auto’s de paardenindustrie hebben opgeschud, olie de walvisindustrie, en elektriciteit de houtkachelindustrie.

Hier adresseert de auteur de negatieve stemmen die zich uitlaten over Bitcoin, zeggen dat er geen toekomst in zit, dat het voor criminelen is, enzovoort.

In het verleden zijn er talrijke voorbeelden van technologische vooruitgang waarover hetzelfde werd gezegd, zoals automobielen, elektriciteit en … het internet.

2.5 Domme netwerken, innovatie en het festival van de gewone man

Bitcoin is simply a dumb network, and that is one of its strongest and most important features.

Bitcoin is gewoon een dom netwerk, en dat is een van de sterkste en belangrijkste eigenschappen.

As a result of smart network design, innovation only happens when a feature is needed by all of the subscribers of the network, when it is compelling enough to disrupt the function of the entire network to upgrade it.

Als resultaat van een slim netwerkontwerp vindt innovatie alleen plaats wanneer een functie nodig is voor alle abonnees van het netwerk, wanneer het dwingend genoeg is om de functie van het hele netwerk te verstoren om het te upgraden.

In order to run a new application or innovate on a dumb network, all you have to do is add innovation at the edge. Because a dumb network can support smart devices, you don’t need to change anything in the network.

Om een nieuwe applicatie te draaien of te innoveren op een dom netwerk, hoef je alleen maar innovatie aan de rand toe te voegen. Omdat een dom netwerk slimme apparaten kan ondersteunen, moet je niets in het netwerk te veranderen.

Wat hij hiermee wil zeggen is dat Bitcoin, de technologie achter de munt, zeer eenvoudig is (in theorie, om op te stellen natuurlijk niet). 

Dat betekent dat het een voordeel heeft, want slimme netwerken zijn zodanig ingewikkeld en beheersen alle applicaties die eraan gelinkt zijn.

Als men dan iets innovatiefs wil doen, moet er aan het slimme netwerk worden gesleuteld, en dat heeft een effect op alles dat aan dat netwerk vast hangt.

Bij een dom netwerk daarentegen moet je niets veranderen om innovatieve applicaties te maken, je maakt gewoon gebruik van de basiscapaciteiten van het netwerk en bouwt daar verder op.

2.6 Omkering van infrastructuur

Every time you have a new technology that is disruptive, in the first few years of its adoption it has to be carried by the existing technology that it is disrupting.

Elke keer dat je een nieuwe technologie hebt die disruptief is, moet deze in de eerste paar jaar na de acceptatie worden gedragen door de bestaande technologie die deze disruptief maakt.

That’s an infrastructure inversion. You start with the new technology living on the old infrastructure and then, it flips.

Dat is een omkering van de infrastructuur. Je begint met de nieuwe technologie die leeft op de oude infrastructuur en dan draait het om.

The Bitcoin supercar, the Formula One of finance, is riding along on the muddy roads of 1970s mainframe-based banking, and it’s a bumpy road.

De Bitcoin supercar, de Formule 1 van financiën, rijdt op de modderige wegen van het mainframe-gebaseerde bankwezen uit de jaren 70, en het is een hobbelige weg.

Antonopoulos legt hier de vinger op de (fictieve) wonde die veel criticasters aanhalen, dat Bitcoin volledig betrouwt op het systeem dat het wil vervangen.

Je hebt immers fiatgeld nodig om cryptocurrency te kopen (zoals bij Binance).

Hoe, zeggen ze dan, zou Bitcoin ooit kunnen bestaan zonder?

Bij elke disruptieve technologie in het verleden was het een vergelijkbaar verhaal.

Auto’s die op paardenwegen reden deden het natuurlijk niet goed, maar zodra de infrastructuur werd aangepast voor die technologie (kasseien, asfalt), werd snel duidelijk dat de nieuwe technologie de oude volledig kan vervangen.

Een vergelijkbaar verhaal is zich hier aan het afspelen, en in de toekomst zal cryptocurrency wellicht het huidige betaalsysteem vervangen, of zal het huidige betaalsysteem moeten overschakelen op blockchain/crypto-achtige software.

2.7 Geld als een taal

Money, at the very root of it, is a language. It’s a language that we use to express value to each other. When I give you a dollar bill, I’m saying that I want to hand you the equivalent value. I’m communicating my desire to exchange value with you.

Geld, in de kern ervan, is een taal. Het is een taal die we gebruiken om waarde voor elkaar uit te drukken. Als ik je een dollarbiljet geef, zeg ik dat ik je de equivalente waarde wil overhandigen. Ik communiceer mijn wens om waarde met je uit te wisselen.

We’re not going to have hundreds of altcoins. We’re not going to have thousands of altcoins. We’re going to have hundreds of thousands, and then millions of alt-coins.

We zullen geen honderden altcoins hebben. We zullen geen duizenden altcoins hebben. We zullen er honderdduizenden hebben, en daarna miljoenen alt-munten.

We need to get used to a world where we have to judge currency not by who issued it, but by who uses it. Or rather, by how many people use it and what they use it for.

We moeten wennen aan een wereld waarin we valuta niet moeten beoordelen op basis van wie ze heeft uitgegeven, maar door wie ze gebruikt. Of beter gezegd: door hoeveel mensen het gebruiken en waarvoor ze het gebruiken.

This isn’t about nation-states anymore. The internet is the world’s largest economy. It is the first transnational economy, and it needs a transnational currency.

Dit gaat niet meer over natiestaten. Het internet is de grootste economie ter wereld. Het is de eerste transnationale economie en heeft een transnationale munteenheid nodig.

In dit hoofdstuk bespreekt de auteur altcoins, en hoe ze tegenover Bitcoin staan. Zonder twijfel weet je dat Bitcoin veruit de meest waardevolle cryptomunt is, maar er zijn nog honderden andere altcoins.

Hij gaat hier een stapje verder in zijn toekomstvisie en denkt dat we miljoenen munteenheden zullen hebben, die allemaal voor bepaalde doeleinden worden gebruikt, en allemaal onderling inwisselbaar zijn.

Als een bepaalde groep mensen (en dit overschrijdt de grenzen van landen) een bepaalde cryptomunt gebruikt (point in case, DogeCoin), dan zal die waardevol zijn bij die groep.

Traditionele munten zijn net dat, traditioneel.

Ze zijn relieken van een vergane tijd, waar we in deze globale en digitale tijden beter van af proberen stappen.

2.8 Principes van het ontwerp van Bitcoin

Money itself is an abstraction. If it’s not an abstraction, then it’s not money—it’s barter.

Geld zelf is een abstractie. Als het geen abstractie is, dan is het geen geld, maar ruilhandel.

…every time we do abstraction of money, society freaks out because this new thing can’t possibly be real money.

… elke keer dat we abstractie maken van geld, raakt de samenleving in paniek omdat dit nieuwe ding onmogelijk echt geld kan zijn.

Bitcoin is a radical break from the past, so understanding the way traditional money works doesn’t help you understand bitcoin.

Bitcoin is een radicale breuk met het verleden, dus het begrijpen van de manier waarop traditioneel geld werkt, helpt je niet om bitcoin te begrijpen.

De auteur gaat wat dieper in op de relatie met geld, wat geld precies is en hoe Bitcoin hierbij komt kijken.

Bitcoin is radicaal anders, dus de meeste mensen hebben echt moeite om te begrijpen hoe dit werkt, en men vreest wat men niet begrijpt. Dat zal nog een hele tijd zo blijven.

2.9 Geld als een type inhoud

A bitcoin transaction can be transmitted over completely unsecured Wi-Fi. By smoke signal. By light signal. With carrier pigeons. It doesn’t matter. Nothing in that message can be compromised.

Een bitcoin-transactie kan worden verzonden via volledig onbeveiligde wifi. Door rooksignaal. Door lichtsignaal. Met postduiven. Het maakt niet uit. Niets in dat bericht kan worden aangetast.

The blockchain can encompass the entire range of transactional expression, from the 10-cent tweet to the $100 billion debt settlement.

De blockchain kan het hele scala van transactionele uitingen omvatten, van de tweet van 10 cent tot de schuldenregeling van $ 100 miljard.

Enkele voordelen van cryptocurrency worden hier aangehaald, vooral het feit dat het super veilig is, dat je transacties via de blockchain op om het even welke manier kan verzenden en dat er geen minimale of maximale grenzen zitten aan de grootte van de transacties.

2.10 Elementen van vertrouwen: creativiteit loslaten

When I searched the source code for sender, receiver or account, I didn’t find anything. Because none of those things actually exist in bitcoin.

Toen ik de broncode zocht op afzender, ontvanger of account, vond ik niets. Omdat geen van die dingen echt in bitcoin bestaat.

Bitcoin isn’t what you think it is. It’s a platform. It’s not a payment network. It’s not a currency. It’s not a banking system. It’s a platform that guarantees certain trust functions.

Bitcoin is niet wat je denkt dat het is. Het is een platform. Het is geen betalingsnetwerk. Het is geen valuta. Het is geen banksysteem. Het is een platform dat bepaalde vertrouwensfuncties garandeert.

Bitcoin is volledig anders dan wat mensen gewoon zijn. Bij een traditionele bankoverschrijving of andere transactie zie je normaal altijd afzender en ontvanger, wat niet het geval is bij cryptocurrency.

Het is anoniem, wat veel voordelen en wat nadelen oplevert.

Bitcoin is veel meer dan gewoon een betaalmiddel, het is platform waarop men allerlei soorten applicaties kan maken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Als je zelf wat Bitcoin wil aankopen, kan je dat doen via Binance, en via mijn link ontvang je zelfs wat cashback!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our advertising partner, Google. See  Google’s Privacy & Terms site for more information. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://www.passiefinkomen.eu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings